Sahara Tahoe.
Ajax loader

Burt Glinn - Sahara Tahoe.