SPAIN. Salavador DALI, Spanish painter. 1963.
Ajax loader

Marc Riboud - SPAIN. Salavador DALI, Spanish painter. 1963.